Avrupa Birliği mevzuatı gereğince topluluk sınırları içine giren ve/veya içinde dolasan ve halihazırda 23 grup üründe bulunması gereken bir markalamadır.Avrupa içinde her çeşit ürünün serbest dolaşımı ve büyük bir iç pazarın kurulması için ticarette teknik engellerin kaldırılması gerekmektedir. "Yeni Yaklaşım" olarak adlandırılan emniyet, sağlık, çevre ve tüketiciyi korumaya yönelik hazırlanan sisteme göre yürürlüğe giren direktifler kullanılmaktadır. Bu direktiflerde belirtilen koşullara uyulması yasalarla zorunlu kılınmıştır. AB´ne üye ülkeler, bu direktifleri genellikle iki yıllık geçiş süresinde ulusal yasaları konumuna getirmekle yükümlüdürler.Bu güne dek 23 yeni yaklaşım direktifi yürürlüğe girmiştir. Üreticiler bu direktiflere uygunluğu, ürünlerine iliştirdikleri "CE İşareti" ile ispatlarlar. Ürünün tüm özellikleri, teknik çizimleri, uygulanan Standartlar v.b. konuları içeren bilgileri de hazırladıkları "Teknik Dosya"larda belirtirler. Ancak ürünleri için onaylanmış direktifin bulunmaması durumunda ulusal yasaları uygulayabilirler. Bu durumda bir üye ülke, diğer bir ülkenin kendi yasalarına uygun olarak ürettiği ürünlerin ithalatına izin vermek zorundadır. Bu da "Karşılıklı Tanınma İlkesi" olarak bilinmektedir.

1995 yılından bu yana Teknik olarak Avrupa Birliğine uyum çalışmaları yürüten ülkemizde de CE yasal mevzuatı 11/7/2001 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulamasına dair Çerçeve Kanun”la, 11 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

O nedenle CE yönetmeliği kapsamına giren tüm ürünlerin ilgili kurallar gereğince işaretlenmesi gerekir.

CE İşareti taşıyan ürünler, ilgili ürün yönetmeliğinde belirtilen direktiflere ( standartlara ) uygun olduğunu göstermektedir. Avrupa Birliği ülkleri için CE işareti taşıyan kaliteli ürünü temsil etmektedir. Dolayısı ile CE İşareti taşıyan ürünler Avrupa Birliği ülkelerine ihracatlarını kolaylaştırmaktadır. CE için unutulmamsı gereken nokta, CE işareti bulunan ürünler kaliteli bir ürünün göstergesi olmamaklakla birlikte bir Kalite Yönetim sisteminin olduğunu da ifade etmez.

CE işareti, ürünlerin Avrupa Birliği iç pazarında serbestçe dolaşımına olanak veren bir "endüstriyel ürün pasaportu" olarak tanımlanabilir.